Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatásunk, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően –saját lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk.

Házi segítségnyújtási részlegünk hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete

saját környezetükben,

életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,

meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével legyen biztosított.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást nyújtunk az ellátást megelőző gondozási szükségletfelmérés eredménye alapján.

Szolgáltatáselemeink a házi segítségnyújtásban

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben),

mosás,

vasalás.

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

bevásárlás (személyes szükséglet mértékében),

segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében,

mosogatás,

ruhajavítás,

közkútról, fúrtkútról vízhordás,

tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel),

télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt,

kísérés.

Tanácsadás

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

információnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás korszerű gondozási módszerekről, eszközökről,

családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése,

az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés,

ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében,

érdekképviselet, jogi problémák megoldásában segítségnyújtás,

életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.

Gondozás

mosdatás,

fürdetés,

öltöztetés,

ágyazás, ágyneműcsere,

inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése,

haj, arcszőrzet ápolás,

száj, fog és protézisápolás,

körömápolás, bőrápolás,

folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül),

mozgatás ágyban,

decubitus megelőzés,

felületi sebkezelés,

sztómazsák cseréje,

gyógyszer kiváltása, adagolása, gyógyszerelés monitorozása,

vérnyomás és vércukor mérése,

hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül,

kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás,

a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).

Esetkezelés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

Tervszerű segítő kapcsolat, amely során számba vesszük és mozgósítjuk az ellátott saját és támogató környezete erőforrásait.

Szolgáltatások, juttatások feltérképezése, amelyek bevonhatók a célok elérésébe.

Mentális gondozás.

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Térítési díjak

Intézményi térítési díj:

Házi segítségnyújtás: 300 Ft / óra

A szolgáltatás igénybevételének módja:

Kérelem nyomtatványok kitöltése (honlapunkról letölthető) és leadása intézményünkben hétköznapokon 8-15 óra között.

Személyi térítési díj

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj napi összege nem haladhatja meg igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme egy napra jutó összegének 25%-át. Alacsonyabb jövedelem esetén a fent megadott 300 Ft/óra helyett a jövedelem alapján alacsonyabb térítési díj állapítható meg egyedileg.