Idősek otthona

Idősek Otthona részlegünkön elsősorban az életkoruk, egészségi állapotuk valamint szociális helyzetük miatt rászoruló nyergesújfalui idősekről gondoskodunk (amennyiben róluk alapszolgáltatás keretében nem lehet gondoskodni). Szabad férőhely esetén, az ország más településéről is felveszünk lakót.

 

Az intézmény biztosítja a lakók korának, egészségügyi állapotának megfelelő fizikai és egészségügyi ellátást, pszichés gondozást, valamint célszerű és hasznos tevékenységük megszervezését, a foglalkoztatást.

 

Intézményünk idősotthoni részlege átlagos szintű ápolást-gondozást, tartós bentlakást biztosít a szolgáltatást igénybevevőknek. Az ellátást 1-2-3-4-6 ágyas szobákban biztosítjuk, melyekhez részben saját fürdőszoba, részben közös használatú fürdőszoba tartozik.

Kapacitás: 31 fő.

Az idősek otthona részlegen az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátásáról, mentális gondozásról, egészségügyi ellátásról valamint a lakhatásról gondoskodunk.

Otthonunkban elsősorban azon nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúak ápolását, gondozását végezzük, akiknek az állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

Szolgáltatáselemeink az idősek otthona részlegen

Gondozás

 

 • Egyénre szabott, tervszerű fizikai és mentális gondozást biztosítunk.
 • Egyéni gondozási tervet készítünk az ellátásban részesülő személy közreműködésével az ellátott aktuális egészségügyi, fizikai és mentális állapotához igazodva, melyet évente illetve szükség szerint felülvizsgálunk az ellátott állapotának változása alapján.
 • Biztosítjuk lakóink rendszeres orvosi felügyeletét, egészségügyi alapellátást. Intézményi orvosunk hetente kétszer rendel.
 • Az intézményi orvos ellenőrzi lakóink egészségügyi állapotát, tanácsot ad, gyógyszert rendel, szakorvosi vizsgálatra, kórházba utal.
 • Gondoskodunk lakóink szükség szerinti alapápolásáról. Ennek körében különösen:
  • Személyi higiéné biztosításáról,
  • Gyógyszerezésről, gyógyszerellátásról (Bővebben ld. Házirend)
  • Étkeztetésről,
  • Folyadékpótlásról,
  • Hely-és helyzetváltoztatásról,
  • Kontinenciában való segítségnyújtásról. ( Bővebben ld. Házirend)
 • Lakóink egészségügyi szakellátásokhoz hozzájutását segítjük. Könnyen mozgó lakóinkat Nyergesújfalu területén az intézmény gépjárműmével elszállítjuk szakrendelésre. Esztergomi szakrendelésekre lakóinkat betegszállító szolgáltatás segítségével szállítatjuk el.
 • Intézményünk engedéllyel rendelkezik szakápolási tevékenységek végzésére, melynek keretében végzett tevékenységeink részletes leírása a „Szakmai program szakápolási tevékenységhez” intézményi dokumentumunkban találhatók.
 • Szükség esetén gondoskodunk lakóink kórházba juttatásáról.
 • Biztosítjuk lakóinknak a szükséges gyógyászati segédeszközöket.( ld.: Házirend)
 • Egészségmegőrzést szolgáló felvilágosító előadásokat szervezünk.
 • Tanácsadás tartunk az egészséges életmódról.
 • Ételbemutatókat tartunk.
 • Szűrővizsgálatokat végzünk: vérnyomás, vércukor, testsúly mérése.
 • Szűrővizsgálatokat szervezünk külső szakember bevonásával: pl. szemészeti szűrés, bőrgyógyászati szűrés, ortopédiai szűrés.
 • Közösen tornázunk heti rendszerességgel. A torna szempontjai: általános közérzet-javítás, keringés-javítás, ízületek kimozgatása, légző-torna elsajátítása, fizikai erőnlét karbantartása, fokozása.

Szükség esetén fodrászt/pedikűröst hívunk. Ennek költségei az ellátottat terhelik.

 

Felügyelet

 

 • Szakképzett gondozó jelenléte az ellátásban az ellátott fizikai, egészségügyi, lelki biztonsága érdekében folyamatos.
 • Zárt udvarunk van az „elkóborlás” megelőzése érdekében.

 

Lakhatás

 

 • Hosszú távú lakhatást biztosításunk, mely életkorhoz, egészségügyi állapothoz igazodik.
 • Biztonságot nyújtunk, az emberi méltóságot tiszteletben tartjuk.

Biztosítjuk a családtagokkal való kapcsolattartást.

Tanácsadás

 

 • Érdekképviselet, jogi problémáik megoldásának segítése.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 • Tájékoztatás korszerű gondozási módszerekről, eszközökről.
 • Felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás.
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.
 • Önszerveződő csoportok működésének segítése.

 

A szabadidő hasznos eltöltéséhez programok, foglalkozások szervezése

 

 • Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével történő
  • az aktivitást segítő fizikai tevékenységek szervezése,
  • szellemi és szórakoztató tevékenységek szervezése,
  • kulturális tevékenységek szervezése,
 • beszélgetés kortársi közösségben, tanácsadás,
 • egyházi programokon való részvétel lehetősége:
  • Mise (hetente/katolikus)
  • Istentisztelet (református istentisztelet időszakosan)
  • Imaóra (hetente/katolikus/
  • Gyónási lehetőség (havonta)
  • Időszakosan: Litánia, Keresztút
 • szabadidős programok:
  • kézműves foglalkozások,
  • olvasás, felolvasás,
  • videózás, közös film-nézés
  • kártya, társasjáték,
  • közös ünnepek.

 

Étkeztetés

 

 • Az ellátottak életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő, napi ötszöri étkezésre van lehetőség.
 • Szakorvos utasítása alapján az egészségi állapotnak megfelelő diétát biztosítja az otthon (pl. cukros, epés, tejmentes, kímélő, pépes), dietetikus szakember bevonásával.
 • A lakók részére az egészséges étrend elfogadtatására időszakonként ételbemutatót és kóstolót tartunk.

 

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

 

 • Személyi tisztálkodásra lehetőség van a lakószobákhoz tartozó fürdőszobákban, illetve közös fürdőben önállóan vagy az ápolók/gondozók segítségével. Az intézmény által biztosított tisztálkodó szerek: szappan, sampon, fogkefe, fogkrém, WC papír.
 • Mosási feladatokat az intézmény mosodájának igénybevételével látjuk el. Csak mosógépben mosható textíliák mosását vállaljuk.
 • Intézményünk takarítói rendszeresen takarítják a lakószobákat.

 

Szállítás

 

 • Mozgásukban korlátozott (de az intézményi gépjárműbe önállóan beszállni képes!), családi támasz nélküli ellátottakat elszállítjuk a nyergesújfalui Tábori Lajos Rendelőintézet rendeléseire.
 • A szociális munkatárs által szervezett programokra szállítható lakóinkat az intézmény gépjárművével elszállítjuk.

Lakóink ellátásáról az ápolási-gondozási, valamint a mentálhigiénés és foglalkoztatási csoport gondoskodik.

Térítési díjak

Idősek otthona: 5300 Ft /nap

A szolgáltatás igénybevételének módja:

Kérelem nyomtatványok kitöltése (honlapunkról letölthető vagy intézményünkben kérhető) és leadása intézményünkben hétköznapokon 8-15 óra között.

Személyi térítési díj

A szolgáltatásért fizetendő térítési díj nem haladhatja meg igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme összegének 80%-át.

Alacsonyabb jövedelem esetén, illetve amennyiben az ellátást igénylőnek nincs megterhelhető ingó vagy ingatlan vagyona, illetve tartásra képes és köteles hozzátartozója, úgy a fent megadott díjak helyett, a jövedelem alapján alacsonyabb térítési díj állapítható meg egyedileg.